top of page

Všeobecné obchodní podmínky 

Alina s.r.o.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A TERMINOLOGIE: 

 

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy. 

 

2. Kupní smlouva se uzavírá: 

a. objednávkou provedenou kupujícím a odsouhlasenou prodávajícím, nebo 

b. cenovou nabídkou učiněnou prodávajícím a odsouhlasenou kupujícím. 

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí závazné objednávky. 

4. Zbožím dodávaným prodávajícím se rozumí březová překližka, postelové lamely a bočnice a obdobný nebo související zboží či materiál. Technická specifikace zboží je uvedena v každé objednávce a je odsouhlasena prodávajícím i kupujícím uzavřením kupní smlouvy. 

5. Záruční doba na skryté vady zboží trvá 3 měsíce od doručení zboží kupujícímu. 

6. Skrytou vadou se rozumí vada, kterou nebylo možné při převzetí kupujícím odhalit a která vznikla výhradně z důvodu porušení či nedodržení standardů výroby. 

7. Prodávající je firma Alina s.r.o. Fakturační adresa: Československého exilu 1888/4 14300 Praha 4, Modřany. IČ: 63985110, DIČ: CZ63985110. 

8. Měna, ve které je uskutečněn obchod podle těchto obchodních podmínek, je EURO nebo Koruna Česká. 

9. V případě, že lhůta je uvedena ve dnech, rozumějí se tím kalendářní dny. 

10. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího kupující nemá právo převádět na třetí osobu povinnosti ani práva vyplývající z kupní smlouvy. 

11. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy a příp. prodat zboží jinému zájemci v případě, že kupující nesplní zcela nebo částečně svoje závazky vůči prodávajícímu, zejm. ocitne-li se v prodlení s uhrazením kupní ceny. Prodávající tak má nárok na náhradu škody vzniklé vinou kupujícího. 

II. KVALITA ZBOŽÍ A STANDARDY 

 

1. Dodávané zboží musí splňovat standardy kvality, pro březovou překližku platí: 

- standard GOST 3916.1-96; 

- standard STO 00255177-002-2014. 

2. Zboží musí být skladováno v uzavřených prostorách ve vhodných obalech a za vyhovujících podmínek (od -40 stupňů Celsia do +50 stupňů Celsia) a relativní vlhkosti vzduchu max. 80 %. 

III. BALENÍ: 

 

1. Zboží se dodává v obalu od výrobce zboží. 

IV. CENA 

 

1. Kupní cena se stanoví za metr krychlový nebo metr čtverečný zboží buď včetně dopravy (DPP) nebo bez dopravy (FCA), podrobné specifikace jsou vždy uvedeny v závazné objednávce. 

2. Ceny za jednotlivé výrobky jsou schváleny prodávajícím i kupujícím uzavřením kupní smlouvy. 

3. Případné zvýšení kupní ceny bude kupujícímu v přiměřené lhůtě předem oznámeno a zároveň zahrnuto do zaslaného nového ceníku zboží. 

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 

1. Dodání zboží se uskutečňuje dle těchto všeobecných obchodních podmínek a dle závazné objednávky kupujícího. 

 

2. Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách. Při dílčích dodávkách zboží, jež je předmětem závazné objednávky, nemá nedodržení dodací lhůty pro některou z dílčích dodávek vliv na platnost objednávky. 

 

3. Místo dodání je uvedeno v závazné objednávce. Není-li v závazné objednávce místo dodání uvedeno, je místem dodání místo obvyklé. Není-li ani takové místo, je místem dodání sídlo kupujícího. 

 

VI. PLACENÍ 

1. Kupní cena za zboží je splatná dle podmínek uvedených na faktuře nebo v příslušné objednávce, která je schválena oběma smluvními stranami. 

2. Vlastnické právo ke zboží kupující nabývá zaplacením celé kupní ceny a splněním všech svých závazků vůči prodávajícímu. Zboží se považuje za zaplacené dnem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Do té doby zboží zůstává ve vlastnickém právu prodávajícího. 

3. Nesouhlasí-li kupující s plněním prodávajícího co do kvality či množství dodaného zboží, nemá v souvislosti s tím právo na slevu z kupní ceny ani zdržení splatnosti. 

4. V případě, že se kupující zpozdí s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn zadržet nedodané dodávky ze všech závazných objednávek kupujícího, aniž by tím došlo k odstoupení od smlouvy anebo porušení ze strany prodávajícího. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši. Jakékoliv prokazatelné škody prodávajícímu vzniklé z důvodu pozdního splácení je kupující povinen uhradit. 

VII. REKLAMACE 

 

1. Kupující je povinen provést kontrolu převzatého zboží co do kvality, počtu balíků a technických charakteristik. 

2. V případě, že při převzetí zboží byly zjištěny závady nebo počet dílů převzatého zboží neodpovídá smluvním ujednáním, je kupující povinen do 3 dní od doručení zboží na místo uvedené kupujícím v závazné objednávce podat písemné oznámení (reklamační list) prodávajícímu, kde nahlásí tuto skutečnost a popíše druh závady a/nebo počet chybějícího zboží. Součástí daného oznámení musí být dodací list podepsaný přepravcem, ve kterém musejí být vytýkané skutečnosti popsány. Oznámení musí být podáno písemnou formou a zasláno na emailovou schránku prodávajícího info@alina.cz. V případě, že kupující nepodá oznámení prodávajícímu v náležité lhůtě, nárok kupujícího na reklamaci zaniká, leda by se jednalo o skrytou vadu. 

3. Kupující smí uplatnit reklamaci i po lhůtě dle bodu VII.2., jedná-li se o skrytou vadu, která se projevila nejpozději 3 měsíce ode dne doručení kupujícímu. 

4. Reklamace co do rozsahu lze uplatnit pouze na vadné zboží. Pro vyloučení všech pochybností obě strany potvrzují, že reklamace nelze vztáhnout na díla vytvořená ze zboží, a to ani kdyby vady vytvořeného díla byly způsobené výlučně dodaným zbožím. 

5. Uplatní-li kupující reklamaci na dodané zboží, je prodávající oprávněn provést kontrolu dodaného zboží co do kvality, počtu balíků a technických charakteristik. V tomto případě je kupující povinen uchovat reklamované zboží přístupné, než bude provedena kontrola ze strany prodávajícího nebo jim pověřené osoby. V opačném případě není reklamace přípustná. 

6. Prodávající je oprávněn vadné zboží dle své volby buďto opravit, nahradit nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu. 

7. Reklamaci vadného zboží uplatní kupující vyplněním reklamačního listu. 

8. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu po přijetí reklamačního listu, nejpozději však do 3 dnů od kontroly zboží dle bodu VII.4., nebo do 14 dní od přijetí reklamačního listu. 

9. Není-li v objednávce uvedeno jinak, prodávající neposkytuje žádné další záruky. 

VIII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

 

1. Veškeré spory vzniklé při plnění smluvních povinností či v souvislosti s nimi, pokud nemohou být vyřešeny smírnou cestou, budou řešeny smluvními stranami před věcně příslušným soudem ČR místně příslušným podle sídla prodávajícího, a to podle práva ČR. 

IX. VYŠŠÍ MOC 

 

1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění smluvních povinností, k jejichž nesplnění dojde z důvodu následujících přírodních událostí: povodeň, požár, zemětřesení, uragán nebo z důvodu jiných přírodních katastrof. K dalším událostem, jež způsobují smluvním stranám překážku v plnění smluvních povinností, patří válka, povstání, nepokoje, blokády, stávky, taktéž jednání úřadů státní správy, které žádná ze smluvních stran nemůže odvrátit nebo ovlivnit, taktéž zpoždění dodávek zboží, jež nezavinil prodávající a která vznikla kvůli dopravním poruchám a podobným událostem se zásahem vyšší moci, za podmínky, že k těmto událostem došlo po sjednání závazné objednávky. 

2. V případě událostí popsaných v bodě. IX.1. těchto obchodních podmínek lhůta plnění smluvních povinností se posouvá o dobu trvání překážky. V tom případě strana, jejíž smluvní povinnosti nemohou být splněny kvůli zásahu vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně oznámit protistraně tuto skutečnost a zároveň uvést předpokládaný konec doby trvání překážky. 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. 

2. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována dle nařízení EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobními údaji se rozumí jakákoliv informace týkající se kupujícího, kterou uvádí při sjednání objednávky. 

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, při vytváření objednávky či dalších případech, uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dnem 1.7.2018. 

 

2. V případě že některé ustanovení těchto obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo nepoužitelným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

bottom of page